Prohlášení o zpracování osobních údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., a s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracování osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

PRODEJ VÝROBKŮ 

1. Správce osobních údajů

PROTEXTIL s.r.o., 1. máje 61, Fulnek, IČ 253 84 724, DIČ CZ25384724, (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o pracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Rozsah zpracování osobních údajů
Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce. 

3. Zdroje osobních údajů

☒ přímo od subjektů údajů

☒ velkoobchod

☒ veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík)

4. Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování

☒  adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (jméno, příjmení, titul, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

☒  popisné údaje (bankovní spojení)

☒  další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

5. Kategorie subjektů údajů

☒  zákazník správce

6. Kategorie příjemců osobních údajů

☒  státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy

7. Účel zpracování osobních údajů

☒  jednání o smluvním vztahu

☒  plnění smlouvy

☒  archivnictví vedené na základě zákona

☒  plnění zákonných povinností ze stravy správce

8. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal práce technicko-organizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

9. Doba zpracování osobních údajů

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů

10. Poučení

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje:

 • subjekt údajů udělil souhlas se zpracováním svých osobních údajů pro jeden či více konkrétních účelů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů;

 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje;

 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby;

 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce;

 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů, zejména pokud je subjektem údajů dítě.

11. Práva subjektů údajů

       1) V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjektu údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování;

 • kategorii dotčených osobních údajů;

 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny;

 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy

 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, pokud nejsou získány od subjektu údajů;

 • skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

      2) Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

 • Požádat správce o vysvětlení.

 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.

 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.

 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad pro ochranu osobních údajů.

 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.

 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnuté informace.

12. Podmínky zabezpečení osobních údajů

Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

13. Ostatní ustanovení

Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzuje subjekt údajů, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. S těmito podmínkami souhlasí zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzuje, že je seznámen s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímá. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách a zároveň Vám zašle novou verzi těchto podmínek e-mailovou adresu subjektu údajů, kterou správci poskytl.

Toto prohlášení je veřejně přístupné na internetových stránkách správce. www.protextil.eu


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1.5.2019.

PROTEXTIL s.r.o.

1. máje 61, PSČ 742 45, Fulnek

+420 739 065 655

obchod@protextil.eu

 • White Facebook Icon
 • White Instagram Icon

©2023 Všechna práva vyhrazena PROTEXTIL s.r.o.